Podmínky pro projekty „MLÁDEŽ KRAJI“ - Královéhradecký kraj

Podmínky pro projekty iniciativy „MLÁDEŽ KRAJI“ – Královéhradecký kraj

 

Zaměření a lokalizace projektů

 • Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní soužití), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
   
 • Projekt a jeho realizace musí být legální, není možné podpořit projekty porušující cizí práva nebo dokonce zákon.
 • Pokud bude realizace projektu vyžadovat např. souhlas vlastníka nebo jiná povolení, bude je muset sami získat.
   
 • Prioritu mají nové nápady.
 • Je možno podpořit již existující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nutné, aby finanční podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu. Vyjímečně je možné podpořit i opakující se projekty (v případě, že se změní realizační tým).
   
 • Místem realizace musí být KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ.

 

Hodnotící kritéria projektu

Pro získání podpory je zapotřebí splnit alespoň některá z těchto kritérií (dle vašeho výběru). Čím více jich splníte, tím větší šanci váš projekt bude mít. Určitě ale není nutné splnit všechno – zůstaňte u přirozených vlastností svého nápadu.

 • Projekt je inovativní – přináší něco nového oproti předchozím projektům.
 • Místem realizace projektu je Královéhradecký kraj.
 • Zástupce projektu se účastnil projektového semináře.
 • Projekt má jasně definovanou cílovou skupinu– víte, pro koho projekt bude užitečný, kdo se bude účastnit vaší akce, používat realizované vybavení apod.
 • Projekt má nastavena měřitelná kritéria (počet účastníků, počet vyrobených budek, počet návštěvníků, délka zhotovené tratě – jakýkoli prokazatelný výsledek podle vašeho výběru.)
 • Projekt nemá význam jen pro vaši skupinu, ale má nějaký přínos i pro místní komunitu, veřejnost, vaše okolí.
 • Do projektu vložíte při jeho realizaci vlastní dobrovolnou práci.
 • Projekt vytváří vlastní zdroje (např. vstupné na akci, příspěvek místní firmy) nebo se sami podílíte na jeho spolufinancování.
 • Projekt nějakým způsobem míří do budoucna – je udržitelný nebo bude mít nějaké pokračování.
 • Do projektu zapojíte větší množství osob.
 • Projekt přináší něco nového v místě realizace, nejedná se o tradiční akci.
 • Projekt má přínos pro přírodu, životní prostředí nebo kulturní dědictví.
 • Projekt má přínos pro děti, seniory nebo některou jasně definovanou sociálně znevýhodněnou skupinu nebo lokalitu.
 • Zavážete se zajistit a poskytnout mediální výstupy z realizace projektu (fotografie, videozáznam) včetně souhlasu zachycených osob ke zveřejnění.
 • Nejdůležitější ovšem je, aby se váš projekt dal realizovat do konce roku 2023, aby  měl „hlavu a patu“ a dokázali jste při jeho obhajobě přesvědčit komisi, že ho zvládnete uskutečnit.
 • Projekty nemají nahrazovat běžnou činnost organizací a nemohou být zastíracím manévrem k nákupu vybavení nebo materiálu. Nákup materiálu nebo vybavení je možný, ale musí být v projektu pro jeho realizaci nezbytný. Případný inventář může být následně zapůjčen vaší partnerské organizaci.

 

Důležité termíny:

od 10. 03. 2024
do 15. 04. 2024
Registrace nápadů na webu
individuálně Seminář / workshop pro uchazeče o finanční podporu
10.05. 2024 do 12:00 Ukončení příjmů projektových žádostí
individuálně Obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů
do 05.12. 2024 Dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů
do 15. 12. 2024 Odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

 

Projektový nápad není ještě projekt - stačí velmi stručně napsat, co chcete udělat, a uvést svoje kontaktní údaje.

Příklady: chceme pořádat festival začínajících kapel, chceme uklidit divokou skládku a dát tam lavičku, chceme nacvičit a zahrát divadlo, chceme uspořádat larp, chceme uspořádat víkendovku, chceme uspořádat dílnu, chceme propagovat dobrovolnictví v rámci akce xyz, chceme vyrobit a pověsit x ptačích budek,  .....

 

Realizátoři

 • Realizátorem projektu může být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.
 • Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou spolky ani jiné právnické osoby.
 • Nevylučuje se však spolupráce nebo jiná podpora (např. poskytnutí prostor) od vám blízké organizace.

 

Finanční podpora a podmínky financování

 • Na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5 000 až 20 000 Kč
 • Jednotlivé náklady na realizaci projektu budou žadatelům propláceny průběžně.
 • Projekt musíte vyúčtovat do 2 měsíců po jeho realizaci, nejpozději však do 15. prosince 2024, veškeré doklady budou zaúčtovány u RDMKHK.
 • Při realizaci projektu se budete držet schváleného rozpočtu, který si sami sestavíte.
 • Z projektu lze financovat 100 % nákladů, ale projekty, které si mohou zajistit 50 % financování z vlastních zdrojů (vstupné na festival, účastnické poplatky na akci, spoluúčast obce) budou mít větší šanci na získání podpory.
 • Nelze hradit mzdové náklady (DPP, DPČ), ale lze hradit služby. Osoba, která vám službu poskytne, musí být schopna fakturovat jako OSVČ. Cena služby má být úměrná významu vašeho projektu. 
 • Je možné, že některé položky vašeho rozpočtu budou kráceny nebo úplně vyloučeny.
 • Doklady musí být vystaveny na odběratele: Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, Grégrovo náměstí 21/14, 503 32 Hradec Králové, IČO: 06779247 (pokud je odběratel vyplněn).

 

Projektový seminář

 • Po registraci vašeho nápadu si s vámi domluvíme termín projektového semináře.
 • Účast je nutná alespoň pro jednoho člena projektového týmu.
 • Hlavním cílem iniciativy Mládež kraji je provést vás celým cyklem přípravy, uskutečnění a vyúčtování projektu – peníze na podporu vašich nápadů jsou jen prostředkem k tomuto cíli. Proto je skutečně důležité se tohoto semináře zúčastnit. Pod vedením odborných lektorů zde své projekty dotvoříte a připravíte na obhajobu.

 

Uzávěrka pro podání projektů

 • Uzávěrka pro podání finálního projektu bude týden po konzultačním semináři – nejpozději ale 10.05. 2024. 
 • Projekty je třeba zaslat elektronicky na adresu jana.capova@rdmkhk.cz, ideální rozsah max. 4 strany.
 • Podrobně bude vysvětleno na semináři.

 

Obhajoba před komisí

 • Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisí.
 • Ta následně rozhodne o přidělení dotace a její případné výši. 
 • Přihlašování bude formou doodle kalendáře, počet termínů = počet podaných projektů, první bere termín. S náhradními termíny se nepočítá.
 • Vlastní obhajoby budou probíhat vždy v odpoledních či podvečerních hodinách v Hradci Králové.

 

Podpis smlouvy

 • Výsledky se dozvíte do několika dnů po obhajobách.
 • Po schválení financování bude se zástupcem žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo).
 • Smlouvu 2x vytisknete, podepíšete a pošlete zpět.
 • Po přijetí podepsané smlouvy bude možné zahájit čerpání (proplácení) nákladů projektu.
 • Na základě smlouvy budou žadatelům průběžně propláceny jednotlivé náklady na realizaci projektu.

 

Vyúčtování

 • Projekty je zapotřebí vyúčtovat dva měsíce po realizaci, nejpozději však do 15. 12. 2024.
 • Nejzazší ukončení čerpání nákladů projektu je možné do 5.12. 2024.
 • Vyúčtování projektu je potřeba dodat do 15. 12. 2024.
 • Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony, faktury). 
 • Doklady musí být vystaveny na odběratele: Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, Grégrovo náměstí 21/14, 503 32 Hradec Králové, IČO: 06779247​ (pokud je odběratel vyplněn).
 • Doklady vystavené na někoho jiného nelze přijmout a proplatit.

 

Závěrečná zpráva

 • Závěrečná zpráva bude předložena elektronicky Radě dětí a mládeže Královéhradeckého kraje do 15. 12. 2024.
 • Součástí závěrečné zprávy bude i schválené vyúčtování projektu.